POLÍTICA DE PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels Drets Digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD), LOURDES BAHÍ SERRA (en endavant FLORS BAHÍ) l’informa que ha adoptat totes les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les seves dades personals. Pot fer-nos arribar els seus dubtes enviant un correu electrònic a info@florsbahi.com.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

LOURDES BAHÍ SERRA (40434674F)

C/Nou, 125

17600 FIGUERES

Telèfon 972.50.42.86

Adreça de correu electrònic : info@florsbahi.com

Quin tipus de dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són :

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades son limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Com hem obtingut Les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, o del seu representant legal, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que han estat sol·licitats, sempre que vostè no hagi revocat amb anterioritat el seu consentiment, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. L’informem que quan el seu ús no sigui necessari, però hi hagi obligació legal de conservar-les, les seves dades seran oportunament bloquejades.

Amb quines finalitats tractem les seves dades?

 • Tractem les seves dades per prestar i facturar els nostres serveis.
 • Per atendre les seves consultes.
 • Per enviar-li informació sobre els nostres serveis, sempre que vostè ens hagi autoritzat a fer-ho.
 • Gestionar les vendes on-line.

Quines són les bases legitimadores de tractament?

 • El consentiment exprés de l’ interessat o del seu representat legal.
 • L’execució d’un contracte o pre-contracte de serveis

A qui cedim les seves dades? Le seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei o sigui necessari, de manera auxiliar, per a complir amb la finalitat del tractament informada.

Quins drets l’assisteixen?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació relativa a si s’estan o no tractant les seves dades personals . Tanmateix l’ interessat/da també té dret a :

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes .
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades personals en els circumstàncies previstes en la normativa.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
 • Si l’ interessat considera que no hem atès correctament les seves sol·licituds l’ interessat pot presentar una reclamació davant l’ Autoritat de Control competent.

Com ha d’exercir els seus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament haurà fer-nos arribar la seva voluntat d’exercici mitjançant escrit, adjuntant acreditació de la seva identitat i enviar-lo a l’adreça de correu info@florsbahi.com . La seva sol·licitud tindrà prioritat de tractament.

Utilitzem cookies? Utilitzem cookies durant la navegació per la nostra web amb el consentiment informat de l’usuari. Pot llegir la nostra política de cookies al visitar-nos inicialment.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

FLORS BAHI tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d’aplicació, en especial l’ article 32 del RGPD; adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, ha d’adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a : funcions i obligacions de personal, registre d’esdeveniments, gestió de suports i documents, control d’accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. No obstant això, en altres casos, FLORS BAHÍ adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d’acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l’usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

Podem canviar la nostra política de privacitat? Si , FLORS BAHI es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.

Última actualització , 12 de juny de 2019 ©2019 LOURDES BAHI SERRA. Tots els drets reservats.

Open chat
Et podem ajudar?
Hola! Et podem ajudar?